Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2018 (17)

2017 (51)

2016 (144)

2015 (182)


2014 (139)

FÊrre minstepensjonister

mandag, 07 mai 2007
 • Antall pensjonister øker, samtidig som det blir fÊrre minstepensjonister. Hilde Olsen, direktør for Pensjon og ytelser i NAV, sier at mye av årsaken til at antall minstepensjonister går ned er et høyere lønnsnivå og flere kvinner i arbeid.

Sveits

fredag, 04 mai 2007
 • Den offentlige pensjonen er konstruert for å gi en grunnleggende pensjonsinntekt til alle. Systemet er inntektsbasert, men har en sterk omfordelende effekt. Det offentlige systemet inneholder også en ordning for tilleggspensjon som gir et garanterer et minimumsnivå for pensjonister som får lite eller ingenting fra andre ordninger. Lovfestede obligatoriske tjenestepensjonsordninger dekker alle lønnsmottakere. Offentlig pensjon og tjenestepensjon skal til sammen gi en pensjon tilsvarende minst 60 % av sluttlønn. Privat pensjonssparing gis vesentlige skattefordeler.

Østerrike

fredag, 04 mai 2007
 • Nedenfor gis en beskrivelse av hovedelementene i Østerrikes pensjonssystem.

Italia

fredag, 04 mai 2007
 • Italia gjennomførte i 2004 en omfattende pensjonsreform, som videreførte utviklingen fra tidligere reformer i 1992, 1995 og 1997. Reformene har gitt felles regler for de ulike delene av det tidligere fragmenterte offentlige pensjonssystemet. Den nye offentlige pensjonen er et ytelsesbasert system med personlige pensjonskonti. Alle som har kommet inn på arbeidsmarkedet etter 1996 er dekket av det nye systemet. Det gamle gjelder for alle som allerede hadde 18 års opptjening i 1996, og en blanding gjelder for mellomgruppen. 2004-reformen innebærer også endinger i tjenestepensjon og private ordninger.

Spania

fredag, 04 mai 2007
 • Den vanlige offentlige pensjonsordningen i Spania er en ytelsesbasert pensjon. I tillegg finnes to ordninger for minstepensjon. Omtrent 50 % av arbeidsstyrken er også dekket av enten tjenestepensjonsordninger eller private pensjonsordninger. De viktigste pensjonsreformene ble gjennomført i 1997 og 2002. Reformene forlenget blant annet opptjeningsperioden for den offentlige pensjonen, gjorde tidligpensjon mindre gunstig og innført bonusordning for utsettelse av pensjoneringstidspunktet ut over 65 år.

Frankrike

fredag, 04 mai 2007
 • Det franske pensjonssystemet er i stor grad begrenset til de lovfestede pensjonsordningene, som står for nesten 98 % av de totale pensjonsutgiftene. Den ytelsesbaserte offentlige pensjonen er den mest sentrale. I privat sektor er denne kombinert med obligatoriske tjenestepensjoner. Pensjonssystemet har gjennomgått flere reformer for å begrense pensjonsutgiftene, blant annet gjennom å øke opptjeningsperioden for full pensjon fra 37.5 til 40 år og ved å innføre en bonus for å utsette pensjoneringstidspunktet. Pensjonsalder er 60 år.

Belgia

fredag, 04 mai 2007
 • Den offentlige pensjonen er ytelsesbasert og løpende finansiert (pay-as-you-go). Systemet er inndelt i tre ulike ordninger etter sektor. I tillegg finnes en behovsprøvet minstepensjon. I 2004 ble det innført en ny lov om tjenestepensjon som skal bidra til å videreutvikle denne delen av pensjonssystemet.

Nederland

fredag, 04 mai 2007
 • Den statlige pensjonsordningen i Nederland (Algemene Ouderdomswet, AOW) finansieres gjennom et pay-as-you-go-system der bidragene avhenger av inntekt. AOW garanterer i prinsippet pensjon tilsvarende 70 prosent av gjennomsnittlig minstelønn. Obligatoriske tjenestepensjonsordninger dekker i tillegg hele 95 prosent av arbeidsstyrken. Disse er organisert på bransjenivå, basert på avtaler mellom partene i arbeidslivet. Pensjonsreformen som trådte i kraft 1. januar 2007 har blant annet gitt ny og strengere lovgivning for tjenestepensjonsordninger. De fleste ordningene er allerede endret for å møte de nye kravene.

Tyskland

fredag, 04 mai 2007
 • Pensjonssystemet i Tyskland har gjennomgått omfattende reformer de siste årene. Den statlige pensjonen har vært den klart viktigste delen av pensjonssystemet, og står fortsatt for to tredeler av inntektsgrunnlaget for pensjonister. Reformer i 1992, 2001 og 2004 har gradvis gjort den offentlige pensjonen mindre omfattende og mer økonomisk bærekraftig, samtidig som nye statsstøttede ordninger har gjort frivillig tjenestepensjon og private pensjonsordninger viktigere.

Island

fredag, 04 mai 2007
 • Pensjonssystemet på Island kjennetegnes særlig av de obligatoriske tjenestepensjonsordningenes sentrale rolle. Den offentlige pensjonen er skattefinansiert og inndelt i en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Pensjonsreformen som ble gjennomført i 1997-98 reformerte tjenestepensjonsordningene for offentlig sektor, gjorde bidrag til fondert tjenestepensjon obligatorisk og innførte skattefordeler for privat pensjonssparing. Pensjonsalder er 67 år, både for offentlig pensjon og tjenestepensjon.

Finland

fredag, 04 mai 2007
 • Alle arbeidstakere opptjener arbeidspensjon. Folkepensjon utbetales til personer som ikke har vært yrkesaktive eller kun har opptjent en liten arbeidspensjon. Den siste store pensjonsreformen ble gjennomført i 2005, og påvirket særlig arbeidspensjonen. Målet var blant annet å øke den effektive pensjonsalderen.

Sverige

fredag, 04 mai 2007
 • Den offentlige pensjonsordningen i Sverige er hovedsakelig et inntektsbasert system, finansiert gjennom Försäkringskassan. I tillegg kommer en skattefinansiert garantipensjon for dem som har hatt lav eller ingen inntekt. Partene i arbeidslivet er ikke involvert i den offentlige pensjonsordningen. Tjenestepensjonsordninger har høy dekningsgrad, drøyt 90 % av arbeidsstyrken omfattes av slike ordninger. Rundt 40 % har i tillegg private ordninger. Pensjonsalder er fleksibel mellom 61 og 67 år, med mulighet til å fortsette etter fylte 67 år med arbeidsgivers tillatelse.


  Riksdagen vedtok i 1998 vesentlige endringer i det offentlige pensjonssystemet, på grunn av økte pensjonskostnader og høyere levealder. Viktige endringer er at opptjeningen skal skje gjennom hele det yrkesaktive liv og at utbetalingene skal justeres i forhold til utviklingen i svensk økonomi. På grunn av overgangen til det nye systemet er reglene noe forskjellige for ulike aldersgrupper.