Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2018 (22)

2017 (51)

2016 (144)

2015 (182)


2014 (139)

Ny individuell pensjonsordning

onsdag, 16 mai 2007
 • Finansdepartementet har gitt Banklovkommisjonen i oppdrag å utrede en ny ordning for individuell pensjonsordning med skattefordel, heter det i en pressemelding fra Finansdepartementet. Etter planen skal et lovforslag fremlegges for Stortinget høsten 2008, slik at ordningen kan benyttes fra og med inntektsåret 2008. Skattereglene for den nye ordningen vil vÊre de samme som for IPA-ordningen, der fradragsretten ble avviklet i fjor, men med et tak på fradrag i alminnelig inntekt på kr. 15.000 per år.

Igjen lønnsregulering av pensjonsytelsene i ABP

tirsdag, 15 mai 2007
 • Et av Europas største pensjonsfond, nederlandske ABP, har de siste årene ikke vÊrt i stand til å regulere løpende pensjonsutbetalinger fullt ut, dvs. tilsvarende lønnsveksten i samfunnet. Dette skyldes en lav "cover ratio", som følge av lav avkastning i aksjemarkedet rundt årtusenskifter. Pensjonsfondet for offentlig ansatte (tjenestemenn og lÊrere) har etter noen år med god avkastning, en kapitaldekning (211 milliarder euro) som gir grunnlag for igjen å lønnsregulere pensjonsutbetalingene. Styret i ABP skal ta stilling til saken i november.

Vekst for kollektiv pensjon

mandag, 14 mai 2007
 • I følge tall fra FNH økte brutto forfalte premier med 9% fra 7,3 til 8 milliarder kroner i første kvartal 2007. Kollektive ordninger med investeringsvalg økte med hele 248% - fra 382 millioner til 1,33 milliarder. Denne økningen har sammenheng med innføringen av OTP fra 2006. Samlede forsikringsfond økte med 10 prosent fra 206 til 226 milliarder kroner.

Regjeringen og fagbevegelsen forhandler om pensjonsalder og pensjonskutt

fredag, 11 mai 2007
 • Den sterke italienske fagbevegelsen har kritisert regjeringens ønske om en umiddelbar økning i den lovbaserte pensjonsalderen fra 57 til 60 år, men har signalisert vilje til å forhandle om en gradvis økning fra 2008. Forhandlingene skal også inkludere spørsmålet om kutt i de offentlige pensjonsytelsene. Italias pensjonsutgifter utgjør i dag 14% av BNP, nesten 2%-poeng høyere enn EU-gjennomsnittet. Tjenestepensjonsordningene har fortsatt liten utbredelse i Italia, til tross for at myndighetene forsøker å stimulere til etablering av slike ordninger.

Minimumsrenten øker?

fredag, 11 mai 2007
 • Et rådgivende utvalg har anbefalt myndighetene i Sveits til å øke laveste sparerente i de sveitsiske pensjonsfondene fra 2,5% til 2,75%. Hovedårsaken til anbefalingen er de siste to årenes solide avkastning i pensjonsfondene. Regjeringen skal ta stilling til forslaget i sommer, og tradisjonelt følges utvalgets anbefalinger. Endringen forventes å tre i kraft 1. januar 2008. Pensjonsfondene selv er skeptisk til å øke minimumsrenten, fordi det vil redusere deres evne til å bygge opp reserver for å kunne håndtere fremtidig risiko.

FÊrre minstepensjonister

mandag, 07 mai 2007
 • Antall pensjonister øker, samtidig som det blir fÊrre minstepensjonister. Hilde Olsen, direktør for Pensjon og ytelser i NAV, sier at mye av årsaken til at antall minstepensjonister går ned er et høyere lønnsnivå og flere kvinner i arbeid.

Sveits

fredag, 04 mai 2007
 • Den offentlige pensjonen er konstruert for å gi en grunnleggende pensjonsinntekt til alle. Systemet er inntektsbasert, men har en sterk omfordelende effekt. Det offentlige systemet inneholder også en ordning for tilleggspensjon som gir et garanterer et minimumsnivå for pensjonister som får lite eller ingenting fra andre ordninger. Lovfestede obligatoriske tjenestepensjonsordninger dekker alle lønnsmottakere. Offentlig pensjon og tjenestepensjon skal til sammen gi en pensjon tilsvarende minst 60 % av sluttlønn. Privat pensjonssparing gis vesentlige skattefordeler.

Østerrike

fredag, 04 mai 2007
 • Nedenfor gis en beskrivelse av hovedelementene i Østerrikes pensjonssystem.

Italia

fredag, 04 mai 2007
 • Italia gjennomførte i 2004 en omfattende pensjonsreform, som videreførte utviklingen fra tidligere reformer i 1992, 1995 og 1997. Reformene har gitt felles regler for de ulike delene av det tidligere fragmenterte offentlige pensjonssystemet. Den nye offentlige pensjonen er et ytelsesbasert system med personlige pensjonskonti. Alle som har kommet inn på arbeidsmarkedet etter 1996 er dekket av det nye systemet. Det gamle gjelder for alle som allerede hadde 18 års opptjening i 1996, og en blanding gjelder for mellomgruppen. 2004-reformen innebærer også endinger i tjenestepensjon og private ordninger.

Spania

fredag, 04 mai 2007
 • Den vanlige offentlige pensjonsordningen i Spania er en ytelsesbasert pensjon. I tillegg finnes to ordninger for minstepensjon. Omtrent 50 % av arbeidsstyrken er også dekket av enten tjenestepensjonsordninger eller private pensjonsordninger. De viktigste pensjonsreformene ble gjennomført i 1997 og 2002. Reformene forlenget blant annet opptjeningsperioden for den offentlige pensjonen, gjorde tidligpensjon mindre gunstig og innført bonusordning for utsettelse av pensjoneringstidspunktet ut over 65 år.

Frankrike

fredag, 04 mai 2007
 • Det franske pensjonssystemet er i stor grad begrenset til de lovfestede pensjonsordningene, som står for nesten 98 % av de totale pensjonsutgiftene. Den ytelsesbaserte offentlige pensjonen er den mest sentrale. I privat sektor er denne kombinert med obligatoriske tjenestepensjoner. Pensjonssystemet har gjennomgått flere reformer for å begrense pensjonsutgiftene, blant annet gjennom å øke opptjeningsperioden for full pensjon fra 37.5 til 40 år og ved å innføre en bonus for å utsette pensjoneringstidspunktet. Pensjonsalder er 60 år.

Belgia

fredag, 04 mai 2007
 • Den offentlige pensjonen er ytelsesbasert og løpende finansiert (pay-as-you-go). Systemet er inndelt i tre ulike ordninger etter sektor. I tillegg finnes en behovsprøvet minstepensjon. I 2004 ble det innført en ny lov om tjenestepensjon som skal bidra til å videreutvikle denne delen av pensjonssystemet.