Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2018 (34)

2017 (51)

2016 (144)

2015 (182)


2014 (139)

Tjenestepensjoner og EU

fredag, 27 april 2007
 • EU tar sikte på å avklare sentrale elementer i tjenestepensjonsdirektivet før årsskiftet. Et av de sentrale ankepunktene mot det opprinnelig foreslåtte direktivet, var at flytting av pensjonskapital skulle vÊre obligatorisk. Et slikt system ville vÊrt uforenlig med det kollektive tjenestepensjonsystemet i Sverige. Det nye forslaget innebÊrer ingen obligatorisk flytting, samtidig som opptjente rettigheter ved mobilitet forsterkes.

Danske tjenestepensjonsordninger: pensjonsinnskuddet øker

torsdag, 26 april 2007
 • Forhandlingene mellom Dansk LO og Dansk Arbeidsgiverforening gikk til megling. Meglingsresultatet er nå til uravstemming og resultatet vil foreligge 30. april. Inkludert i forslaget er en videre økning i pensjonsinnskuddet fra 10,8 til 12 prosent.

Tjenestepensjon

onsdag, 25 april 2007

Særaldersgrenser

onsdag, 25 april 2007
 • Den alminnelige aldersgrense for pensjonering i Norge er 70 år. For noen yrker foreligger det likevel aldersgrenser som forutsetter avgang før fylte 70 år. De fleste særaldersgrensene i offentlig sektor er i dag på 65, 63 eller 60 år. Særaldersgrensen betyr både at arbeidstaker har rett, men også i mange tilfeller plikt til å pensjonere seg ved denne alderen. Særaldersgrenser som system bygger på en forutsetning om at grupper av arbeidstakere sett under ett, ikke kan fortsette i arbeid ut over en gitt alder.

Alderspensjon i folketrygden

onsdag, 25 april 2007
 • Den nye alderspensjonen i Norge kan oppsummeres med følgende hovedpunkter;

  • Alle sparer til sin egen pensjon: For hvert år med inntekt settes et beløp tilsvarende en andel på 18,1 % av inntekten opp til 7,1 G inn i pensjonsbeholdningen. Størrelsen på denne pensjonsbeholdningen vil være avgjørende for hvor mye en får utbetalt i pensjon.
  • Alle år teller med i pensjonsopptjeningen: alderspensjonen blir beregnet på bakgrunn av pensjonsbeholdningen som tjenes opp for alle år i arbeid fra fylte 17 år til fylte 75 år. Dette erstatter den tidligere besteårsregelen der det kun var inntekten i de 20 beste inntektsårene som påvirket pensjonsnivået.
  • Alle må betale for at vi lever lenger: hvert kull bærer risikoen for sin egen levealder. Pensjonen vil beregnes og justeres i forhold til forventet levealder.
  • Alle kan kombinere arbeid og pensjon: det vil være mulig å jobbe så mye man vil samtidig som man får utbetalt pensjon.

  Et gjennomgående trekk ved det nye norske systemet for alderspensjon i folketrygden er at det skal stimulere til deltakelse i arbeidslivet.

Nytt alderspensjonssystem i folketrygen

tirsdag, 24 april 2007
 • Stortinget vedtok mandag 23. april nytt system for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Vedtaket baserer seg på forliket mellom regjeringspartiene og Høyre, KrF og Venstre og innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen.

Lovforslag om fellespensjonskasser

mandag, 23 april 2007
 • Finansdepartementet har lagt fram forslag om endringer i forsikringsloven som omhandler fellespensjonskasser. I et anmodningsvedtak i Stortinget i mai 2005 ble regjeringen bedt om snarest å fremme lovforslag om felles pensjonskasse for flere foretak. Finansdepartementet har i tillegg frammet forslag om at kommunene i en interkommunal pensjonskasse kan inngå i samme fellespensjonsordning for premieberegning etter lovens ß 10-6.

AFP

fredag, 20 april 2007
 • AFP er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år. AFP gjelder for arbeidstakere som arbeider på en arbeidsplass med tariffavtale der AFP inngår i denne. Det finnes 5 ulike AFP ordninger, tre i privat sektor og to i offentlig sektor. I tillegg finnes det en førtidspensjonsordning innenfor landbruket som har visse likhetstrekk med AFP.

  Det opprinnelige målet med AFP var å gi arbeidstakere med belastende yrker en mulighet til å gå av med pensjon før de nådde pensjonsalderen i folketrygden. Ønsket var å gi en del arbeidstakere en verdig avgang fra arbeidslivet, eller en gradvis avtrapping mot pensjonering. AFP er sammensatt av tre elementer. Disse elementene er grunnpensjon, tilleggspensjon og AFP-tillegg. Grunnpensjonen tilsvarer beregnet alderspensjon fra folketrygden, tilleggspensjonen er avhengig av hvor høy inntekt arbeidstakeren har hatt, likevel slik at alle er sikret en tilleggspensjon tilsvarende særtillegget i folketrygden og AFP-tillegget er et flatt kronetillegg som varierer mellom ordningene.

  I tariffoppgjøret i privat sektor i 2008 ble det enighet om å omgjøre ordningene fra en tidligpensjonsordning til en påslagsordning. Dette innebærer at AFP blir en tilleggspensjonsordning uten avkorting mot inntekt fra arbeid. De som tar ut AFP fra 2011 skal omfattes av denne endringen.

  I offentlig sektor ble det i tariffoppgjøret i 2009 ble det bestemt at AFP ordningen videreføres som tidligpensjonsordning. Denne videreføres med noen justeringer av dagens regelverk med fortsatt avkorting mot arbeidsinntekt.

FNH uttaler seg om tjenestepensjonslovene

fredag, 20 april 2007
 • FNH har sendt brev til Stortingets finanskomitË om Ot.prp.nr. 32 (2006-2007) og endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven. FNH ber finanskomiteen vie spesiell oppmerksomhet mot blant annet regulering av løpende uførepensjon og håndtering av syke og uføre ved omdanning fra ytelse til innskudd.

Nederland holder på ytelsesordningene

fredag, 20 april 2007
 • Fallende aksjekurser og renter i 2000 forårsaket en stor finansieringskrise for tradisjonelle ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. I USA og Storbritannia har mange bedrifter lukket sine ytelsesordninger. I Nederland overlever ytelsesordningene, men risikoen fordeles nå mer jevnt mellom arbeidsgivere, yrkesaktive og pensjonister.

Uførepensjonsutvalget

fredag, 20 april 2007
 • Utvalget som har arbeidet med å utrede en ny uførepensjonsordning siden 2005, fremlegger i følge Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sin rapport i uke 19. Deretter skal rapporten på høring med 3 måneders frist. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget med vurderinger og forslag til hvordan uføreordningen bør tilpasses pensjonsreformen. Ambisjonen er at forslaget skal fremmes Stortinget i løpet av året.

Uførepensjon

torsdag, 19 april 2007