Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2019 (15)

2018 (51)

2017 (51)

2016 (144)


2015 (181)

2014 (139)

Nytt alderspensjonssystem i folketrygen

tirsdag, 24 april 2007
 • Stortinget vedtok mandag 23. april nytt system for opptjening og uttak av alderspensjon i folketrygden. Vedtaket baserer seg på forliket mellom regjeringspartiene og Høyre, KrF og Venstre og innstillingen fra Arbeids- og sosialkomiteen.

Lovforslag om fellespensjonskasser

mandag, 23 april 2007
 • Finansdepartementet har lagt fram forslag om endringer i forsikringsloven som omhandler fellespensjonskasser. I et anmodningsvedtak i Stortinget i mai 2005 ble regjeringen bedt om snarest å fremme lovforslag om felles pensjonskasse for flere foretak. Finansdepartementet har i tillegg frammet forslag om at kommunene i en interkommunal pensjonskasse kan inngå i samme fellespensjonsordning for premieberegning etter lovens ß 10-6.

AFP

fredag, 20 april 2007
 • AFP er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år. AFP gjelder for arbeidstakere som arbeider på en arbeidsplass med tariffavtale der AFP inngår i denne. Det finnes 5 ulike AFP ordninger, tre i privat sektor og to i offentlig sektor. I tillegg finnes det en førtidspensjonsordning innenfor landbruket som har visse likhetstrekk med AFP.

  Det opprinnelige målet med AFP var å gi arbeidstakere med belastende yrker en mulighet til å gå av med pensjon før de nådde pensjonsalderen i folketrygden. Ønsket var å gi en del arbeidstakere en verdig avgang fra arbeidslivet, eller en gradvis avtrapping mot pensjonering. AFP er sammensatt av tre elementer. Disse elementene er grunnpensjon, tilleggspensjon og AFP-tillegg. Grunnpensjonen tilsvarer beregnet alderspensjon fra folketrygden, tilleggspensjonen er avhengig av hvor høy inntekt arbeidstakeren har hatt, likevel slik at alle er sikret en tilleggspensjon tilsvarende særtillegget i folketrygden og AFP-tillegget er et flatt kronetillegg som varierer mellom ordningene.

  I tariffoppgjøret i privat sektor i 2008 ble det enighet om å omgjøre ordningene fra en tidligpensjonsordning til en påslagsordning. Dette innebærer at AFP blir en tilleggspensjonsordning uten avkorting mot inntekt fra arbeid. De som tar ut AFP fra 2011 skal omfattes av denne endringen.

  I offentlig sektor ble det i tariffoppgjøret i 2009 ble det bestemt at AFP ordningen videreføres som tidligpensjonsordning. Denne videreføres med noen justeringer av dagens regelverk med fortsatt avkorting mot arbeidsinntekt.

FNH uttaler seg om tjenestepensjonslovene

fredag, 20 april 2007
 • FNH har sendt brev til Stortingets finanskomitË om Ot.prp.nr. 32 (2006-2007) og endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven. FNH ber finanskomiteen vie spesiell oppmerksomhet mot blant annet regulering av løpende uførepensjon og håndtering av syke og uføre ved omdanning fra ytelse til innskudd.

Nederland holder på ytelsesordningene

fredag, 20 april 2007
 • Fallende aksjekurser og renter i 2000 forårsaket en stor finansieringskrise for tradisjonelle ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. I USA og Storbritannia har mange bedrifter lukket sine ytelsesordninger. I Nederland overlever ytelsesordningene, men risikoen fordeles nå mer jevnt mellom arbeidsgivere, yrkesaktive og pensjonister.

Uførepensjonsutvalget

fredag, 20 april 2007
 • Utvalget som har arbeidet med å utrede en ny uførepensjonsordning siden 2005, fremlegger i følge Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sin rapport i uke 19. Deretter skal rapporten på høring med 3 måneders frist. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget med vurderinger og forslag til hvordan uføreordningen bør tilpasses pensjonsreformen. Ambisjonen er at forslaget skal fremmes Stortinget i løpet av året.

Uførepensjon

torsdag, 19 april 2007

Pensjonsforum-seminarer

mandag, 16 april 2007

Dokumenter og vedtak

mandag, 16 april 2007

Nyheter

fredag, 13 april 2007

Offentlige institusjoner

fredag, 13 april 2007

Fafo, Econ og Frischsenteret inviterer nå til det første møte i Pensjonsforum

fredag, 13 april 2007
 • Dagsorden

  1. Erfaringer fra Sverige – Pensjonssystem og pensjonsmarked i endring v/ Joakim Palme, VD Instituttet for Framtidsstudier og Professor ved Stockholms Universitet
  2. Diskusjon av de svenske erfaringene og relevansen for den norske debatten
  3. Pensjonsdebatten i Norge – kort status og diskusjon av Pensjonsforumet – drift, arbeidsform, møteprogram og budsjett
  Presentasjon av forslag og diskusjon