Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2019 (31)

2018 (51)

2017 (51)

2016 (144)


2015 (181)

2014 (139)

Tyskland

fredag, 04 mai 2007
 • Pensjonssystemet i Tyskland har gjennomgått omfattende reformer de siste årene. Den statlige pensjonen har vært den klart viktigste delen av pensjonssystemet, og står fortsatt for to tredeler av inntektsgrunnlaget for pensjonister. Reformer i 1992, 2001 og 2004 har gradvis gjort den offentlige pensjonen mindre omfattende og mer økonomisk bærekraftig, samtidig som nye statsstøttede ordninger har gjort frivillig tjenestepensjon og private pensjonsordninger viktigere.

Island

fredag, 04 mai 2007
 • Pensjonssystemet på Island kjennetegnes særlig av de obligatoriske tjenestepensjonsordningenes sentrale rolle. Den offentlige pensjonen er skattefinansiert og inndelt i en grunnpensjon og en tilleggspensjon. Pensjonsreformen som ble gjennomført i 1997-98 reformerte tjenestepensjonsordningene for offentlig sektor, gjorde bidrag til fondert tjenestepensjon obligatorisk og innførte skattefordeler for privat pensjonssparing. Pensjonsalder er 67 år, både for offentlig pensjon og tjenestepensjon.

Finland

fredag, 04 mai 2007
 • Alle arbeidstakere opptjener arbeidspensjon. Folkepensjon utbetales til personer som ikke har vært yrkesaktive eller kun har opptjent en liten arbeidspensjon. Den siste store pensjonsreformen ble gjennomført i 2005, og påvirket særlig arbeidspensjonen. Målet var blant annet å øke den effektive pensjonsalderen.

Sverige

fredag, 04 mai 2007
 • Den offentlige pensjonsordningen i Sverige er hovedsakelig et inntektsbasert system, finansiert gjennom Försäkringskassan. I tillegg kommer en skattefinansiert garantipensjon for dem som har hatt lav eller ingen inntekt. Partene i arbeidslivet er ikke involvert i den offentlige pensjonsordningen. Tjenestepensjonsordninger har høy dekningsgrad, drøyt 90 % av arbeidsstyrken omfattes av slike ordninger. Rundt 40 % har i tillegg private ordninger. Pensjonsalder er fleksibel mellom 61 og 67 år, med mulighet til å fortsette etter fylte 67 år med arbeidsgivers tillatelse.


  Riksdagen vedtok i 1998 vesentlige endringer i det offentlige pensjonssystemet, på grunn av økte pensjonskostnader og høyere levealder. Viktige endringer er at opptjeningen skal skje gjennom hele det yrkesaktive liv og at utbetalingene skal justeres i forhold til utviklingen i svensk økonomi. På grunn av overgangen til det nye systemet er reglene noe forskjellige for ulike aldersgrupper.

Hvordan få uførepensjonister tilbake i arbeid?

torsdag, 03 mai 2007
 • I en ny rapport stiller Fafo-forsker Rolf K. Andersen spørsmål om hvordan uførepensjonister vurderer sine muligheter for å komme tilbake i arbeid. Hvor mange ønsker tilknytning til arbeidslivet, hvilke muligheter tror de at de har, og hvilke hindringer er til stede i arbeidsmarkedet og trygdesystemet, eller hos den enkelte?

Betydelige kostnader knyttet til tidligpensjonering

torsdag, 03 mai 2007
 • Det er betydelige samfunnsøkonomiske gevinster å hente dersom det lykkes å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb enn det som er tilfellet i dag. Samfunnet kan spare inntil 3,7 milliarder kroner i året hvis antallet nye tidligpensjonister over tid kan bli kuttet med 10 prosent. Tallene fremkommer i den nye rapporten "Kostnader ved tidligpensjonering" som ECON nå har utarbeidet på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Uførepensjonsutvalgets innstilling leveres 16. mai

torsdag, 03 mai 2007
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at Uførepensjonsutvalgets innstilling blir overlevert statsråd Bjarne Håkon Hanssen av utvalgets leder Oluf Arntsen onsdag 16. mai. Utvalget har blant annet vurdert beregningsreglene for uførepensjon og hvordan alderspensjonen for personer som har mottatt uførepensjon skal fastsettes.

Ytelsesordninger under press i Europa

onsdag, 02 mai 2007
 • Flere store internasjonale konserner har endret eller har planer om å endre de tradisjonelle ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene. Sist ute er den nederlandske elektronikkgiganten Philips, som signaliserer en overgang fra ytelse til innskudd for konsernets ansatte i Storbritannia og Tyskland. Konsernet begrunner endnringer med at ytelsesordninger ikke håndterer risiko på en effektiv måte, og at risikoen i innskuddsbaserte ordninger kan begrenses gjennom i hovedsak å investere i indeksrelaterte instrumenter.

  Den franske dekkprodusenten Michelin vurderer også å gå over fra ytelse til innskudd fra 2009. Opptjente rettigheter ved en eventuell overgang vil sikres, og den nye ordningen vil således gjelde for både nye og eksisterende arbeidstakere.

Pensjonsforskning i Norge

tirsdag, 01 mai 2007
 • Her har vi samlet publikasjoner og forskning om ulike aspekter ved pensjon fra en del sentrale forskningsinstitusjoner og miljøer.

Hvem taper på den nye AFP-ordningen?

mandag, 30 april 2007
 • Utformingen av nytt tidligpensjonssystem og ny AFP-ordning er ett av de vanskeligste temaene i arbeidet med ny pensjonsreform. Det er derfor ikke overraskende at det er uenighet om hva ordningen vil innebÊre for arbeidstakere flest, og i sÊrdeleshet for sliterne, som AFP-ordningen opprinnelig var ment for. Deler av fagbevegelsen og enkelte forskere hevder at arbeidstakerne vil tape betydelig om de heretter velger å pensjonere seg som 62-åringer, mens regjeringen påstår at de vil få minst like mye i pensjon som med dagens AFP-ordning. Hvem har rett, spør forsker i Fafo, Tove Midtsundstad.

Første møte i Pensjonsforum

fredag, 27 april 2007
 • VD ved Instituttet for Framtidsstudier og Professor ved Stockholms Universitet, Joakim Palme innledet om Svenske erfaringer med det nye pensjonssystemet og om pensjonsmarkedet i endring på det første møtet i Pensjonsforum i går.

Tjenestepensjoner og EU

fredag, 27 april 2007
 • EU tar sikte på å avklare sentrale elementer i tjenestepensjonsdirektivet før årsskiftet. Et av de sentrale ankepunktene mot det opprinnelig foreslåtte direktivet, var at flytting av pensjonskapital skulle vÊre obligatorisk. Et slikt system ville vÊrt uforenlig med det kollektive tjenestepensjonsystemet i Sverige. Det nye forslaget innebÊrer ingen obligatorisk flytting, samtidig som opptjente rettigheter ved mobilitet forsterkes.