Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2021 (18)

2020 (41)

2019 (51)

2018 (51)


2017 (51)

2016 (144)

2015 (181)

2014 (139)

FNH uttaler seg om tjenestepensjonslovene

20 april 2007
 • FNH har sendt brev til Stortingets finanskomitË om Ot.prp.nr. 32 (2006-2007) og endringer i foretakspensjonsloven og innskuddspensjonsloven. FNH ber finanskomiteen vie spesiell oppmerksomhet mot blant annet regulering av løpende uførepensjon og håndtering av syke og uføre ved omdanning fra ytelse til innskudd.

Nederland holder på ytelsesordningene

20 april 2007
 • Fallende aksjekurser og renter i 2000 forårsaket en stor finansieringskrise for tradisjonelle ytelsesbaserte tjenestepensjonsordninger. I USA og Storbritannia har mange bedrifter lukket sine ytelsesordninger. I Nederland overlever ytelsesordningene, men risikoen fordeles nå mer jevnt mellom arbeidsgivere, yrkesaktive og pensjonister.

Uførepensjonsutvalget

20 april 2007
 • Utvalget som har arbeidet med å utrede en ny uførepensjonsordning siden 2005, fremlegger i følge Arbeids- og Inkluderingsdepartementet sin rapport i uke 19. Deretter skal rapporten på høring med 3 måneders frist. Regjeringen vil deretter komme tilbake til Stortinget med vurderinger og forslag til hvordan uføreordningen bør tilpasses pensjonsreformen. Ambisjonen er at forslaget skal fremmes Stortinget i løpet av året.

Uførepensjon

19 april 2007

Pensjonsforum-seminarer

16 april 2007

Dokumenter og vedtak

16 april 2007

Nyheter

13 april 2007

Offentlige institusjoner

13 april 2007

Fafo, Econ og Frischsenteret inviterer nå til det første møte i Pensjonsforum

13 april 2007
 • Dagsorden

  1. Erfaringer fra Sverige – Pensjonssystem og pensjonsmarked i endring v/ Joakim Palme, VD Instituttet for Framtidsstudier og Professor ved Stockholms Universitet
  2. Diskusjon av de svenske erfaringene og relevansen for den norske debatten
  3. Pensjonsdebatten i Norge – kort status og diskusjon av Pensjonsforumet – drift, arbeidsform, møteprogram og budsjett
  Presentasjon av forslag og diskusjon

Pensjon i Europa

01 april 2007
 • En rekke internasjonale institusjoner, organisasjoner og forskningsmiljøer produserer interessante artikler, rapporter og notater om ulike pensjonstemaer. Nedenfor finner du lenker til noen av disse. I høyremenyen kan man velge land for å få nærmere informasjon om pensjonsystemene i ulike europeiske land, inkludert linker til sentrale aktører og institusjoner i landene.

Pensjon i Norge

01 mars 2007
 • På denne siden vil du finne oversikt og informasjon om det norske pensjonssystemet. Her vil du finne enkle beskrivelser av de viktigste ordningene i det norske pensjonssystemet samt lenker til sentrale dokumenter og lovtekster. Siden undergår for tiden omleggings- og vedlikeholdsarbeid. En del av informasjonen som ligger her nå er ennå ikke kvalitetssikret.

Pensjon i media - arkiv 2008

02 februar 2007
 • Her har vi samlet nyheter og klipp fra media om pensjon i 2008. Pensjonsforum er ikke ansvarlig for innhold på eksterne sider.