Pensjonsforum 23. mars: Eldre og mobilitet

onsdag, 14 mars 2018

Et argument som stadig fremmes i pensjonsdebatten som en viktig begrunnelse for å endre pensjonsordningene, er pensjonsordningenes mobilitetshemmende effekter. Særlig er dette framme i debatten om de offentlige tjenestepensjonsordningene og AFP-ordningen.

En OECD-rapport fra 2013 konkluderte også med at seniorer i Norge er lite mobile på arbeidsmarkedet sammenlignet med seniorer ellers i Europa. Lav mobilitet blant norske seniorer skyldes likevel ikke at det er færre som frivillig velger å skifte jobb enn ellers i Europa, men lavere ledighet blant eldre, og dermed færre som må skifte jobb.

Det er et faktum at eksistensen av ulike pensjonsordninger mellom offentlig og privat sektor og ikke minst ulike tjenestepensjonsordninger i privat sektor kan gjøre det pensjonsmessig ulønnsomt å skifte arbeidsplass seint i yrkeskarrieren. Pensjonsordningene er likevel bare en av mange faktorer som påvirker den enkeltes beslutning om å skifte arbeid. Virksomheters villighet til å rekruttere eldre arbeidstakere er for eksempel like viktig, uavhengig av om årsaken til jobbsøkingen skyldes ledighet eller ønske om å skifte beite. På seminaret presenterer vi nyere forskning om seniorenes mobilitetsmønstre, samt analyser av pensjonsordningenes faktiske effekt på seniormobiliteten og bedrifters rekruttering.

Invitasjon er sendt til Pensjonsforums medlemmer.

Program

09.00 - 09.15      Introduksjon til temaet v/ Tove Midtsundstad, Fafo (møteleder)

09.15 - 09.45      Eldres mobilitetsmønstre v/Roy A. Nielsen, Fafo

09.45 - 10.15      Pensjonsordninger og mobilitet v/Erik Hernæs,Frischsenteret

10.15 - 10.45      Pause med enkel servering

10.45 - 11.15      Pensjonsalder og ansettelser v/ Trond Christian Vigtel, Frischsenteret

11.15 - 12.00      Spørsmål og diskusjon