Pensjonskonferanse 23 november: Jämställda pensioner i Norden – utmaningar och möjligheter

onsdag, 10 oktober 2018

Ett ojämställt arbetskraftsdeltagande och skilda lönenivåer för män och kvinnor leder till ett inkomstgap mellan könen under förvärvslivet. Med inkomstbaserade pensionssystem som bygger på den egna förvärvsinkomsten, fortplantar sig denna ojämställdhet från yrkeslivet in i pensionärslivet med ojämställda pensioner som följd.

Detta är ett strukturellt problem som inte har någon enkel lösning. Eftersom sociala och kulturella förhållanden är likartade i Norden finns skäl att utbyta erfarenheter om hur pensionsgapet mellan män och kvinnor ser ut i de olika länderna och vad som kan göras för att minska det.

Målet med konferensen är att:

  • jämföra pensionsgapen i de nordiska länderna och diskutera hur de skiljer sig från varandra
  • utbyta idéer och erfarenheter av åtgärder som minskar pensionsgapet mellan män och kvinnor
  • uppmärksamma problematiken och sporra till förbättringar
  • åstadkomma ett större tryck för mätningar av gapet och åtgärder för att minska det.

Konferansen arrangeras inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Inbjudan riktar sig till politiker og tjänstmän i de nordiska länderna.