Utredning av AFP-ordningen

torsdag, 06 mai 2021

LO og NHO ble i tariffoppgjøret i 2018 enige om å se på mulighetene for en mer rettferdig og forutsigbar AFP-ordning. Denne uken offentliggjøres kortversjonen av "Utredingen av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor".  NHO ønsker velkommen til webinar der vi presenterer utredningen.

Fra protokollen fra 2018 framgår det at et felles mål for en framtidig AFP-ordning er at det skal være bedre samsvar mellom tiden man er ansatt i en AFP-bedrift og hva man får utbetalt i pensjon. Videre at full opptjening skal gi en ytelse på linje med dagens nivå, og at bedriftenes kostnader skal holdes på samme nivå som i dag.  

Partene er videre enige om å øke fonderingsgraden i AFP-ordningen for å sikre et bærekraftig finansielt grunnlag framover, samt avtale et regelverk som kan skjerme ordningen mot risiko. Dette er partenes felles ansvar.  

Utredningsarbeidet viser en skisse til reformert AFP som vil oppleves mer rettferdig og forutsigbar, og med bedre samsvar med tid i AFP-bedrift. En slik modell vil være verdifull også for unge og bidra til å støtte opp under et mobilt arbeidsliv. Antall mottakere vil øke betraktelig.  

Men protokollens forutsetninger om ytelse, premie og oppfondering er ikke forenlige, og utredningen viser derfor beregninger av ytterpunkter hvor enten premien eller opptjeningen er videreført på dagens nivå. Utredningsarbeidet har tatt sikte på å identifisere et mulig handlingsrom for endringer.  

Utredningen omhandler også ordningens økonomiske bærekraft og modell for risikoregulerende mekanismer.  

Du møter: 
Nina Melsom, direktør område arbeidsliv og forhandlinger, NHO 
Kristin Diserud Mildal, avdelingsdirektør pensjon og forsikring, NHO  
Eva-Charlotte Stenset, senior kommunikasjonsrådgiver, NHO