Utredning av tjenestepensjon fra første krone og første dag

torsdag, 10 desember 2020

Finansdepartementet har mottatt en utredning om sparing fra første krone i innskuddspensjonsordninger. Arbeidsgruppen har også sett på om ansatte under 20 år og ansatte som arbeider i under 20 prosent stilling, skal ha rett på medlemskap i alle typer tjenestepensjonsordninger.

– Pensjon fra første krone og første dag er viktige spørsmål for mange arbeidstakere og for partene i arbeidslivet. Det er bra at vi nå har fått utredet ulike alternativer for en mulig opptjening av pensjon fra første krone og kartlagt kostnadene for de ulike elementene. Vi har nå et godt faktagrunnlag å jobbe videre med, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden har vært representert i arbeidsgruppen, og det har vært ulike synspunkter i arbeidsgruppen på de spørsmålene den har behandlet. Arbeidsgruppen har derfor ikke kommet med noen felles tilrådning, men har utredet konsekvensene av ulike mulige endringer.