Nyheter

Her finner du en fullstendig liste over alle nyhetsartikler som er publisert på Pensjonsforum. Artiklene er sortert på dato – de siste først. Klikk på forstørrelsesglasset helt til høyre i hovedmenyen over for å søke etter bestemte emner eller søkeord, eller klikke på et emneord/tagg i «skyen» til høyre.

2018 (29)

2017 (51)

2016 (144)

2015 (182)


2014 (139)

Hvordan få uførepensjonister tilbake i arbeid?

torsdag, 03 mai 2007
 • I en ny rapport stiller Fafo-forsker Rolf K. Andersen spørsmål om hvordan uførepensjonister vurderer sine muligheter for å komme tilbake i arbeid. Hvor mange ønsker tilknytning til arbeidslivet, hvilke muligheter tror de at de har, og hvilke hindringer er til stede i arbeidsmarkedet og trygdesystemet, eller hos den enkelte?

Betydelige kostnader knyttet til tidligpensjonering

torsdag, 03 mai 2007
 • Det er betydelige samfunnsøkonomiske gevinster å hente dersom det lykkes å få eldre arbeidstakere til å stå lengre i jobb enn det som er tilfellet i dag. Samfunnet kan spare inntil 3,7 milliarder kroner i året hvis antallet nye tidligpensjonister over tid kan bli kuttet med 10 prosent. Tallene fremkommer i den nye rapporten "Kostnader ved tidligpensjonering" som ECON nå har utarbeidet på oppdrag fra Senter for seniorpolitikk.

Uførepensjonsutvalgets innstilling leveres 16. mai

torsdag, 03 mai 2007
 • Arbeids- og inkluderingsdepartementet melder at Uførepensjonsutvalgets innstilling blir overlevert statsråd Bjarne Håkon Hanssen av utvalgets leder Oluf Arntsen onsdag 16. mai. Utvalget har blant annet vurdert beregningsreglene for uførepensjon og hvordan alderspensjonen for personer som har mottatt uførepensjon skal fastsettes.

Ytelsesordninger under press i Europa

onsdag, 02 mai 2007
 • Flere store internasjonale konserner har endret eller har planer om å endre de tradisjonelle ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene. Sist ute er den nederlandske elektronikkgiganten Philips, som signaliserer en overgang fra ytelse til innskudd for konsernets ansatte i Storbritannia og Tyskland. Konsernet begrunner endnringer med at ytelsesordninger ikke håndterer risiko på en effektiv måte, og at risikoen i innskuddsbaserte ordninger kan begrenses gjennom i hovedsak å investere i indeksrelaterte instrumenter.

  Den franske dekkprodusenten Michelin vurderer også å gå over fra ytelse til innskudd fra 2009. Opptjente rettigheter ved en eventuell overgang vil sikres, og den nye ordningen vil således gjelde for både nye og eksisterende arbeidstakere.

Pensjonsforskning i Norge

tirsdag, 01 mai 2007
 • Her har vi samlet publikasjoner og forskning om ulike aspekter ved pensjon fra en del sentrale forskningsinstitusjoner og miljøer.

Hvem taper på den nye AFP-ordningen?

mandag, 30 april 2007
 • Utformingen av nytt tidligpensjonssystem og ny AFP-ordning er ett av de vanskeligste temaene i arbeidet med ny pensjonsreform. Det er derfor ikke overraskende at det er uenighet om hva ordningen vil innebÊre for arbeidstakere flest, og i sÊrdeleshet for sliterne, som AFP-ordningen opprinnelig var ment for. Deler av fagbevegelsen og enkelte forskere hevder at arbeidstakerne vil tape betydelig om de heretter velger å pensjonere seg som 62-åringer, mens regjeringen påstår at de vil få minst like mye i pensjon som med dagens AFP-ordning. Hvem har rett, spør forsker i Fafo, Tove Midtsundstad.

Første møte i Pensjonsforum

fredag, 27 april 2007
 • VD ved Instituttet for Framtidsstudier og Professor ved Stockholms Universitet, Joakim Palme innledet om Svenske erfaringer med det nye pensjonssystemet og om pensjonsmarkedet i endring på det første møtet i Pensjonsforum i går.

Tjenestepensjoner og EU

fredag, 27 april 2007
 • EU tar sikte på å avklare sentrale elementer i tjenestepensjonsdirektivet før årsskiftet. Et av de sentrale ankepunktene mot det opprinnelig foreslåtte direktivet, var at flytting av pensjonskapital skulle vÊre obligatorisk. Et slikt system ville vÊrt uforenlig med det kollektive tjenestepensjonsystemet i Sverige. Det nye forslaget innebÊrer ingen obligatorisk flytting, samtidig som opptjente rettigheter ved mobilitet forsterkes.

Danske tjenestepensjonsordninger: pensjonsinnskuddet øker

torsdag, 26 april 2007
 • Forhandlingene mellom Dansk LO og Dansk Arbeidsgiverforening gikk til megling. Meglingsresultatet er nå til uravstemming og resultatet vil foreligge 30. april. Inkludert i forslaget er en videre økning i pensjonsinnskuddet fra 10,8 til 12 prosent.

Tjenestepensjon

onsdag, 25 april 2007

Særaldersgrenser

onsdag, 25 april 2007
 • Den alminnelige aldersgrense for pensjonering i Norge er 70 år. For noen yrker foreligger det likevel aldersgrenser som forutsetter avgang før fylte 70 år. De fleste særaldersgrensene i offentlig sektor er i dag på 65, 63 eller 60 år. Særaldersgrensen betyr både at arbeidstaker har rett, men også i mange tilfeller plikt til å pensjonere seg ved denne alderen. Særaldersgrenser som system bygger på en forutsetning om at grupper av arbeidstakere sett under ett, ikke kan fortsette i arbeid ut over en gitt alder.

Alderspensjon i folketrygden

onsdag, 25 april 2007
 • Den nye alderspensjonen i Norge kan oppsummeres med følgende hovedpunkter;

  • Alle sparer til sin egen pensjon: For hvert år med inntekt settes et beløp tilsvarende en andel på 18,1 % av inntekten opp til 7,1 G inn i pensjonsbeholdningen. Størrelsen på denne pensjonsbeholdningen vil være avgjørende for hvor mye en får utbetalt i pensjon.
  • Alle år teller med i pensjonsopptjeningen: alderspensjonen blir beregnet på bakgrunn av pensjonsbeholdningen som tjenes opp for alle år i arbeid fra fylte 17 år til fylte 75 år. Dette erstatter den tidligere besteårsregelen der det kun var inntekten i de 20 beste inntektsårene som påvirket pensjonsnivået.
  • Alle må betale for at vi lever lenger: hvert kull bærer risikoen for sin egen levealder. Pensjonen vil beregnes og justeres i forhold til forventet levealder.
  • Alle kan kombinere arbeid og pensjon: det vil være mulig å jobbe så mye man vil samtidig som man får utbetalt pensjon.

  Et gjennomgående trekk ved det nye norske systemet for alderspensjon i folketrygden er at det skal stimulere til deltakelse i arbeidslivet.