Velkommen til Pensjonsforum

Pensjonsforum drives av Fafo og Frischsenteret. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. I forumet presenteres og diskuteres dagsaktuelle temaer om pensjon. På forumets nettsider formidles nyheter og forskning på pensjon.

Changing labour markets, life-course and pensions
Changing labour markets, life-course and pensions


Pensjonskonferanse i Finland 19. mai (med live streaming) 16 mai 2017
 • In which ways do labour market change and subsequent life-course effects challenge pension provision and how do pension systems respond to such challenges? The conference, organized by the Finnish Centre for Pensions in cooperation with ESPAnet, ESA Research Network on Ageing in Europe, the Social Policy Association in Finland and University of Helsinki, will bring together top researchers and professionals to debate this highly topical issue.

Ny pensjons-spareordning
Ny pensjons-spareordning

16 mai 2017
 • I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen en ny pensjonsspareordning, slik det ble lovet i Sundvolden-erklæringen.

Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen
Alle skal med? En analyse av frafall i AFP-ordningen

04 mai 2017
 • Artikkel i Søkelys på arbeidslivet skrevet av Jon M. Hippe, Pål Lillevold og Hans Gunnar Vøien

  Privat AFP bygger på tariffavtale og omfatter 800 000 arbeidstakere. En tariffdekning på 50 prosent sammen med særlige kvalifiseringsregler bidrar til inn- og utgang av ordningen. Det gir gevinster og tap av alderspensjon. Hver fjerde person som var med ni år før de var 62 år, faller ut av AFP. Uførhet forklarer en tredjedel av frafallet. Etter uførhet er det fortsatt 15–20 prosent som ikke kvalifiserer. 60 prosent skyldes at personer slutter i en AFP-bedrift, mens 40 prosent skyldes at bedriften ikke lenger omfattes av AFP. Kvinner og lavlønte har større sannsynlighet for frafall enn menn og høytlønte. Tettes hullene i AFP, vil årlige kostnader øke med 25 prosent. Frafallet reiser tvil om AFP-ordningens rolle i det samlede pensjonssystemet.

Åpner for fripolise-utredning
Åpner for fripolise-utredning

04 mai 2017
 • Finans Norge er tilfreds med at finansminister Siv Jensen åpner for å diskutere endringer i reglene for fripoliser med garantert pensjon som vil medføre at pensjonsmidlene kan sikres bedre avkastning for kundene.

How Do Job Skills That Decline With Age Affect White-Collar Workers?
How Do Job Skills That Decline With Age Affect White-Collar Workers?

02 mai 2017
 • As people age, their reaction times slow, flexibility diminishes, and strength declines. These changes in physical and sensory abilities are easy to spot. Thus, research on retirement timing assumes that people in blue-collar jobs, which often rely on these abilities, will retire relatively early. Conversely, researchers often assume that white-collar workers can retire later. But the cognitive abilities needed for many white-collar jobs, like memory and mental speed, also decline with age. And some white-collar jobs also rely on physical or sensory abilities – for example, oral surgeons must have dexterous fingers, steady hands, and excellent eyesight. These observations raise an obvious question: can all white-collar workers remain productive well into their sixties and, if not, which jobs are most vulnerable to age-related decline?

  To answer these questions, this brief presents a “Susceptibility Index,” which measures how likely the physical and cognitive abilities required by an occupation are to decline during the working years.

   

The impact of employer’s characteristics on the willingness to hire older workers: Evidence from a stated preferences experiment
The impact of employer’s characteristics on the willingness to hire older workers: Evidence from a stated preferences experiment

26 april 2017
 • This paper makes use of a vignette study to investigate employer’s willingness to hire older job applicants. We focus on the extent to which the hiring probability of older job applicants is related to various characteristics of the applicants, and simultaneously investigate the role of employer’s characteristics such as age and gender, and their assessment of older workers’ wage, productivity and skills compared to that of younger workers. The evidence indicates that the probability of being hired decreases substantially with the age of the job applicant.

Silver - hva nå?
Silver - hva nå?

20 april 2017
 • Medlemsmøte i Den norske Forsikringsforening 26. april 2017 kl. 16.15

  Fripoliseselskapet Silver ble som kjent satt under offentlig administrasjon 17. februar. Det er opprettet et administrasjonsstyre som har overtatt styringen av selskapet, og som har som oppgave å ivareta pensjonskundenes interesser og arbeide for at de kommer best mulig ut i forhold til de midler selskapet råder over. Administrasjonsstyret har bestemt at pensjoner som er under utbetaling fra Silver inntil videre skal reduseres med 50 prosent.

  I medlemsmøtet vil leder for administrasjonsstyret, Sven Iver Steen, orientere om administrasjonsstyrets arbeid og den videre prosessen. Videre vil du få møte journalist Arne Thommesen, som blant annet har skrevet en rekke artikler om Silver i Dine Penger, fagsjef Vidar Pedersen, AON, som vil innlede om «Norsk tilpasning til EU-regelverk – enkelte karakteristikker ved norsk pensjonsbransje i et europeisk perspektiv i lys av Silver saken», og Per Klem, som er kunde i Silver.

Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene
Ny realinntektsnedgang for alderspensjonistene

20 mars 2017
 • Unios notatserie nr. 2/2017

  Pensjonistene taper igjen. For tredje året på rad blir det realinntektsnedgang for landets alderspensjonister. Følges dagens reguleringsforskrift får pensjonistene en realnedgang i alderspensjonene på 1,2 pst i år, etter en nedgang på 1,9 pst i 2016 og ned 0,5 pst i 2015. Stortinget har valgt å underregulere alderspensjonene på en måte som har og vil skape mye unødvendig støy. Nå må noen snart skjære igjennom. Politikken må gå foran teknikken. Om regjeringen ikke gjør noe, må Stortinget gripe inn.

Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden
Offentlig utvalg foreslår store endringer i etterlatte- og barnepensjon fra folketrygden

20 mars 2017
 • Fredrik Haugen & Sissel Rødevand

  Et offentlig utvalg foreslår store endringer i den norske folketrygdens ytelser til etterlatte. Utvalget foreslår at etterlatte under 67 år kun skal få en tidsbegrenset omstillingsstønad, at reglene om mulige tillegg i alderspensjon og uføretrygd for etterlatte fases ut, og at ytelsene til etterlatte barn skal forbedres. Denne artikkelen beskriver hovedregler i dagens ordninger for etterlatte i folketrygdens ytelser til etterlatte, og hvordan utvalget foreslår at ordningene bør endres.

Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon
Egen pensjonskonto og andre tilpasninger i privat tjenestepensjon

20 mars 2017
 • Runa Kristiane Sæther

  En arbeidsgruppe har utredet ulike alternativer for tilpasninger i privat tjenestepensjon. Rapporten fra arbeidsgruppen tar for seg ulike alternativer for såkalt egen pensjonskonto, økt mulighet for individuell pensjonssparing og kriterier for rett til pensjonsopptjening. Arbeidsgruppen har bestått av medlemmer fra Finansdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet og Finanstilsynet. Det ble også opprettet en referansegruppe med deltakelse fra partene i arbeidslivet, finansnæringen og Forbrukerrådet.