Skip to main content

Pensjonsforskning i Norge

Her kan du lese om sentrale forskningsinstitusjoner på pensjon i Norge, samt finne lenker til de aktuelle institusjoner i høyre marg.

Frischsenteret 

Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning er en uavhengig stiftelse opprettet av Universitetet i Oslo med virkning fra 1. januar 1999. Frischsenteret utfører samfunnsøkonomisk forskning i samarbeid med Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Fafo

Fafo har en egen gruppe som forsker på pensjon og trygd, herunder folketrygdens alderspensjon, uføretrygd og sykefraværsordning, tjenestepensjoner i privat og offentlig sektor, den avtalefestede pensjonsordningen og særaldersgrensene.

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Statistisk sentralbyrå (SSB) er den sentrale institusjonen for innsamling, bearbeiding og formidling av offisiell statistikk i Norge. Statistisk Sentralbyrå leverer statistikk og analyser på de fleste områder, også pensjonsområdet.

NAV

NAV presenterer statistikk og analyser på en rekke temaer, herunder pensjonsrelaterte temaer.

NOVA

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutter. NOVAs forskning tar for seg samfunnets og velferdsstatens ulike sider, og vi forsker på hele livsløpet: fra tidlige år til sent i livet.