Skip to main content

Om Pensjonsforum

Pensjonsforumet ble stiftet 26. april 2007, og drives av Fafo og Frischsenteret. Interessen for deltakelse i Pensjonsforumet har vært stor, og sentrale aktører innen statsforvaltning, fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og finansnæringen er representert i det nye forumet, sammen med forskningsmiljøene.

På forumsmøtene vil det bli presentert og diskutert nyere norsk og internasjonal forskning, regelverksutvikling og markedsendringer på pensjonsområdet. Med pensjonsområdet menes alders- og uførepensjon fra folketrygden, tjenestepensjonsordningene og den avtalefestede pensjonsordningen (AFP). I tillegg vil det bli tatt opp ulike temaer knyttet til regulering av markedet for pensjonsprodukter. 

Pensjonsforum vil, som en møteplass for sentrale beslutningstakere, gi deltakerne løpende oversikt over de ulike vedtak som fattes innen pensjonsområdet, presentere forskningsbasert kunnskap om virkningene av mulige løsninger på sentrale pensjonspolitiske spørsmål, samt formidle kunnskap om analyser som berører det gjensidige samspillet og sammenhengene mellom de ulike pensjonsordningene. 

Det primære formålet med forumet er å bidra til økt kunnskap om og forståelse av hvordan pensjonssystemet virker. Dette gjøres gjennom foredrag/innlegg fra nasjonale og internasjonale forskere, pensjonseksperter innen arbeidslivets organisasjoner, forvaltning og forsikringsbransjen. Forumet skal ha preg av dialog om kunnskapsstatus og trender og det gis tilstrekkelig rom for den enkelte til å komme med spørsmål og synspunkter til presentasjonene. Det er ikke forumets mål å utvikle forslag til reformer eller politiske tiltak, men forumet kan derimot bidra til å identifisere udekkede kunnskapsbehov.  

 

Statutter for Pensjonsforum

§ 1 Pensjonsforums formål
Pensjonsforumet ble stiftet 26. april 2007. Fafo og Frischsenteret forestår driften av forumet. Det primære formålet med forumet er å bidra til økt kunnskap om og forståelse av hvordan pensjonssystemet virker. Dette gjøres gjennom foredrag/innlegg fra nasjonale og internasjonale forskere, pensjonseksperter innen arbeidslivets organisasjoner, forvaltning og forsikringsbransjen. Forumet skal ha preg av dialog om kunnskapsstatus og trender og det gis tilstrekkelig rom for den enkelte til å komme med spørsmål og synspunkter til presentasjonene. Det er ikke forumets mål å utvikle forslag til reformer eller politiske tiltak, men forumet kan derimot bidra til å identifisere udekkede kunnskapsbehov. Forumet består av medlemsorganisasjoner fra finansnæringen, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, statlig forvaltning og forskningsinstitusjoner. Det er adgang til å søke styringsgruppen om medlemskap.

§ 2 Styringsgruppen
Forumet skal ledes av en styringsgruppe. Styringsgruppen består av 6 medlemmer. 2 medlemmer fra Fafo, 1 medlem fra Frischsenteret, 1 medlem fra finansnæringen, 1 medlem fra arbeidsgiversiden og 1 medlem fra arbeidstakersiden. Fafo stiller også med sekretær til styringsgruppen.Medlemmene fra finansnæringen, arbeidsgiversiden og arbeidstakersiden oppnevnes for en periode på to år, med mulighet for forlengelse. Ved periodens slutt vil det gå ut forespørsel til de aktuelle medlemsorganisasjonene med forespørsel om å stille med en representant.   

§ 3 Styringsgruppens rolle
Styringsgruppens oppgave er å planlegge møter i Pensjonsforum og forestå driften av Pensjonsforum.
 
§ 4 Møtevirksomhet
Fafos representanter i styringsgruppen er ansvarlige for at det innkalles til møte i Pensjonsforums styringsgruppe.     

§ 5 Økonomi
Forumet finansieres av en medlemsavgift som fastsettes av styringsgruppen. Fafos representanter er ansvarlige for å fremlegge budsjett for neste driftsår, regnskap for foregående og årsberetning innen utgangen av første kvartal påfølgende driftsår til vedtak i styringsgruppen. 

Styringsgruppe

Tove Midtsundstad, Fafo

Tlf.:22 08 87 02

Øystein M. Hernæs, Frischsenteret

Tlf.: 93 65 24 06

Kristin Diserud Mildal, NHO

Tlf.: +47924 00 103

Ragnar Bøe Elgsaas, LO

Tlf.: +4741507235

Tone Meldalen, Finans Norge
Tlf.: 23 28 43 60

Axel West Pedersen, NOVA/OsloMet

Tlf.: 97 96 97 08

KONTAKTPERSON
Tove Midtsundstad