PensjonsLAB

onsdag, 13 mars 2019

PensjonsLAB («Nytt pensjonssystem – Legitimitet, Atferdsvirkninger og Bærekraft») er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning, Fafo, Frischsenteret og Statistisk sentralbyrå. Prosjektet er en langsiktig satsing, finansiert av Arbeids- og sosialdepartementet i perioden 2018–2021.

Bakgrunnen for prosjektet er pensjonsreformen som ble gjennomført i 2011, og de endringene som har skjedd i andre pensjons- og trygdeordninger i kjølvannet av denne. I PensjonsLAB skal vi blant annet få fram kunnskap om hvordan arbeidsgivere og arbeidstakere tilpasser seg det nye systemet, hvordan det nye pensjonssystemet omfordeler mellom ulike grupper, og i hvilken grad befolkningen kjenner til, og slutter opp om, de nye reglene for alderspensjon.

En viktig side ved det nye pensjonssystemet er at det er innrettet mot å oppmuntre seniorer til å stå i jobb lengre. I PensjonsLAB skal vi undersøke hva som skal til for å øke yrkesdeltakelsen blant godt voksne arbeidstakere, inkludert hva arbeidsgivere kan gjøre for å holde på ansatte som har nådd en slik alder at de kan pensjonere seg.

Prosjektet utvikles i løpende dialog med oppdragsgiver, Arbeids- og sosialdepartementet, som har ansvar for store deler av velferdspolitikken og seniorpolitikken i Norge. Vi vil også legge stor vekt på kommunikasjon og formidling.