Skip to main content

Pensjon til personer med særaldersgrense

Med utgangspunkt i pensjonsavtalen av 3. mars 2018, beskriver denne rapporten fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet (rapport 25.5.2023) ulike alternativer til dagens pensjonsregler til personer med særaldersgrenser. Rapporten er en del av oppfølgingen av pensjonsavtalen.

13. juni 2023

Innledningsvis i rapporten skriver de:

"Det går fram av punkt 10 i pensjonsavtalen av 3. mars 2018 at avtalepartene skal «utrede og avtale løsninger for personer som har særaldersgrense og opptjening i påslagsmodellen»,altså personer som er født i 1963 eller senere.

14. juni 2022 ble det inngått en prosessavtale mellom partene i offentlig sektor. Prosessavtalen innebærer ingen endringer i avtalen fra 3. mars 2018. Formålet med prosessavtalen er å sikre den nødvendige fremdriften i arbeidet knyttet til å oppfylle avtalen av 3. mars 2018 angående særaldersgrenser.

I prosessavtalen av 14. juni 2022 heter det at første fase skal være en utredningsfase som utarbeider et grunnlag for en avtale mellom partene. Utredningene skal blant annet bygge videre på tidligere utredningsarbeid og underlagsmateriale fra tidligere forhandlinger, mens

«andre fase skal ha som mål å avtale pensjonsløsninger for de som i framtiden skal ha særaldersgrense, ev. overgangsløsninger for de som har en særaldersgrense i dag men som i framtiden ikke skal ha særaldersgrenser og løsninger til de eldsteårskullene med særaldersgrense, jf. avtalen 3. mars 2018, senest 1. juli 2023». Denne rapporten dokumenterer arbeidet fra utredningsfasen. 

Formålet med rapporten er ikke å beskrive et omforent forslag til løsning, men å utarbeide et grunnlag for den videre prosessen gjennom å beskrive noen alternative løsninger. Rapporten er utarbeidet av Arbeids- og inkluderingsdepartementet, blant annet på bakgrunn av møter med partene. Rapportens vurderinger står for departementets regning."