Skip to main content

AFP i privat sektor. Analyse av reformalternativer

LO og NHO gjennomførte i 2021 et utredningsarbeid som ga en skisse til modell for en reformert AFP-ordning. I denne rapporten har Statistisk sentralbyrå beskrevet ytterligere modellberegninger gjort på oppdrag for LO.

21. desember 2023

Avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor har svakheter, da en kan ha vært medlem av ordningen i lang tid uten å få ytelsen. Alternative modeller har derfor vært utredet, hvor AFP-ytelsen beregnes på grunnlag av alle medlemsårene og innvilges uavhengig av medlemskap på slutten av yrkeskarrieren. En slik ordningen vil imidlertid medføre høyere kostnader for så vel medlemsvirksomhetene som staten. Se f.eks.«Utredning av en mulig reformert AFP-ordning i privat sektor» (LO/NHO, 2021), der Statistisk sentralbyrås modell MOSART ble brukt i arbeidet. I en ny rapport har SSB på oppdrag for LO beskrevet flere alternative analyser.