Skip to main content

Arbeidsgruppe skal vurdere regelendringer for fripoliser

Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal vurdere regelendringer for bedre regulering av fripoliser og andre problemstillinger tilknyttet privat tjenestepensjon.

21. desember 2023

Nedsettelsen av arbeidsgruppen følger opp Stortingets anmodningsvedtak nr. 719 (2022-2023). Finansdepartementet vil lede arbeidsgruppen og har invitert Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Finanstilsynet, LO og NHO til å delta. Arbeidsgruppen vil i første omgang utrede spørsmålene som fremkommer av Stortingets anmodningsvedtak, det vil si mulige regelendringer for ytterligere å sikre verdiene i, og reguleringene av, fripoliser. Vurderingene skal gjøres innenfor rammene av det private tjenestepensjonsmarkedet.

I tillegg kan det være behov for å vurdere andre problemstillinger relatert til privat tjenestepensjon, herunder behovet for regelverksendringer som følge av endringer i pensjonssystemet, jf. Meld. St. 6 (2023-2024) Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil. Arbeidsgruppen får derfor et todelt oppdrag, der mandatet for andre del vil bli gitt senere. Arbeidsgruppen skal levere oppdragets første del om fripoliser innen utløpet av mai 2024.