Skip to main content

Meld. St. 6 (2023–2024) - Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil

I dag la regjeringen fram forslag til hvordan pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft skal sikres over tid.

15. desember 2023

Regjeringen foreslår økte aldersgrenser, bedre alderspensjon til uføre og bedre regulering av minstesatsene.

Disse tre hovedgrepene skal ifølge regjeringen bidra til å sikre et mer bærekraftig og rettferdig pensjonssystem, og er i tråd med forslagene fra et politisk bredt sammensatt offentlig utvalg. Regjeringen har håp om at dette legger et godt grunnlag for et nytt bredt pensjonsforlik, som kan stå seg over tid.

I tillegg vil regjeringen nedsette et eget utvalg for å vurdere ulike løsninger for de som på grunn av ulike grunner ikke klarer å stå lenger i arbeid, de såkalte «sliterne».