Skip to main content

NHOs pensjons- og forsikringskonferanse 2021

Bli med på årets pensjons- og forsikringskonferanse 11. november og hør mer om viktige og aktuelle pensjonstema som berører bedriftene. I år kan du delta både fysisk og digitalt. I år blir temaene blant annet Pensjonsreformen - bærekraft og fordeling, pensjon fra første krone og AFP i privat sektor.

27. oktober 2021
  • Pensjonsreformen – bærekraft og fordeling. Pensjonsreformen har som mål å sikre et bærekraftig pensjonssystem, gi insentiv til lange arbeidskarrierer og samtidig balansere fordelingshensyn mellom ulike grupper. Hvordan ligger vi an?
  • Pensjon fra første krone og første dag. Hva er foreslått, og hva blir konsekvensene for bedriftene?  
  • Raskere og riktigere? A-meldingen vil nå, sammen med AA-registret, tas i bruk til ajourhold av pensjonsavtalene. Betydningen av et korrekt datagrunnlag vil være sentralt. Pensjonsgrunnlaget, inn- og utmelding, informasjonsløpet og forholdet til risikodekninger vil bli berørt.   
  • AFP. Kvalifiseringsregelverket i dagens AFP-ordning. Utredningen av en mulig reformert AFP – hva er status?
  • Mest mulig pensjon for pengene. Bærekraft, avkastning, kostnadsnivå, og  innføring av pensjonskonto er viktige elementer for å få mest mulig pensjon for pengene. Er vi i Norge nå rigget på en optimal måte når det gjelder forvaltning av innskuddspensjonsmidlene?