Skip to main content

Seinkarrierer. Arbeid og pensjonering i privat sektor etter pensjonsreformen

Denne rapporten skrevet av Tove Midtsundstad gir en bred oversikt over pensjoneringsadferd og arbeidstilpasning etter fylte 60 år for ulike grupper av arbeidstakere. Hensikten er å gi et nyansert bilde av hvilke årsaker som ligger bak de valgene den enkelte gjør i seinkarrieren, ved å spørre dem det gjelder.

22. juni 2022

De spørsmålene rapporten tar sikte på å belyse, er blant andre:

 

    Hvordan ser de typiske seinkarrierene ut i dag, og hvordan avviker disse fra tidligere typiske karriereløp?
    I hvilken grad og for hvem medfører tilpasningene skifte av arbeidsgiver og yrke / type jobb?
    Hva påvirker pensjoneringsadferden? Hva kan enten direkte eller indirekte relateres til pensjonssystemet, og hva kan relateres til andre forhold?
    Hvordan vurderes pensjonen (økonomien) av dem som helt har sluttet å jobbe (gått av) og kun lever på pensjonsinntektene?

 

Problemstillingene belyses ved hjelp av data fra en surveyundersøkelse blant fem kohorter arbeidstakere og pensjonister i privat sektor født i henholdsvis 1947, 1950, 1952, 1954 og 1957. Undersøkelsen ble gjennomført vinteren 2021 og omfatter 2500 personer, 500 i hver kohort. Alle som deltok i undersøkelsen, var yrkesaktive som 60-åringer og ble intervjuet da de var mellom 63 og 74 år og fortsatt yrkesaktive eller pensjonert.