Skip to main content

Sosial bærekraft i systemet for alderspensjon

Fordelingseffekter av pensjonsreformen i 2011 er analysert ved hjelp av Statistisk sentralbyrås modell MOSART. Resultatene viser at den opprinnelige sterke omfordelingen gjennom folketrygdens alderspensjon er videreført. 

08. mars 2023

Denne artikkelen utvides til å omfatte også fordelingseffektene av AFP i privat sektor samt AFP og tjenestepensjon i offentlig sektor. Disse ordningene bidrar delvis til å motvirke omfordelingen via folketrygden. Innarbeiding av effektene fra reformen viser at den sosiale bærekraften er videreført.