Skip to main content

Velferdspolitikk - helse, omsorg, trygd

Hele befolkningen er i berøring med velferdsordningene gjennom livets ulike faser. I denne boken av Axel W. Pedersen ved Nova/OsloMet og Aksel Hatland ved ISF beskrives de etablerte velferdsordningene slik de er utformet i dag. 

06. juni 2023

Dessuten redegjøres det for drivkreftene bak ordningene – hvilke verdier, materielle drivkrefter og aktører som former velferdspolitikken. Velferdsstatens virkninger drøftes samt hva dens kritikere legger vekt på. Velferdsstatens framtid er også et sentralt tema.