Skip to main content

Pensjonssystemet – hvor skal vi? Økonomiske analyser 1/2024

I dette kapitlet drøfter SSBs forskere ulike problemstillinger knyttet til pensjon og pensjonssystemet som har vært aktuelle i Norge i den senere tiden.

04. april 2024

De ser nøyere på blant annet de nye forslagene om å øke aldersgrensene i takt med økende levealder, styrke reguleringen av minsteytelsene og skjerme de uføres alderspensjon fra levealdersjusteringen. De undersøker også hvem som benytter seg av muligheten til å kombinere tidliguttak av pensjon med fortsatt arbeid til tross for at dette gir lavere pensjonsytelse, og spør om husholdningene sparer mer selv når framtidige pensjoner blir mindre sjenerøse, og om hvorfor det er større forskjell på kvinners og menns pensjon i Norge enn i andre land. I tillegg ser de på behovet for å reformere AFP-ordningen i privat sektor i lys av at personer med lange karrierer kan miste hele ytelsen ved karrierebrudd sent i livet, og hvordan tap av AFP-rettigheter påvirker bruk av andre trygdeytelser.