Artikler som begynner med D

Defined-Contribution (DC) Arrangements in Anglo- Saxon Countries

09 mars 2012
 • This paper provides a comparative analysis of defined contribution (DC) pension systems in Australia, Ireland, the United Kingdom and the United States. There are considerable similarities in the systems which have evolved out of employer sponsored trust-based defined benefit (DB) systems and have expanded at different rates as DB has declined.

Decomposing Notional Defined-Contribution Pensions

24 februar 2012
 • A number of countries have introduced notional defined-contribution pensions as a replacement
  for public pensions of the defined-benefit type. Among OECD and EU countries, for example, these comprise Italy, Latvia, Poland and Sweden. There has been a great deal of interest in other countries in this approach to pension reform.

Do Income Taxes Affect the Progressivity of Social Security?

01 februar 2012
 • Policymakers have designed Social Security to be a progressive retirement program that replaces a larger share of monthly earnings for low- and middle-income workers than for high earners. However, previous research has found that, although the Dis-ability Insurance (DI) component of Social Security is very progressive, the Old-Age and Survivors Insur-ance (OASI) component may be less progressive than intended. One reason is that high earners tend to live longer than low earners. Since Social Security pays an annuity that lasts throughout retirement, it benefits high earners with greater longevity.

Disability Insurance: Does Extending Unemployment Benefits Help?

12 januar 2012
 • The Great Recession has resulted in the highest national unemployment rate in nearly 30 years, and those who find themselves unemployed remain jobless longer than ever before. In response, the federal government has extended unemployment insurance (UI) benefits for up to 99 weeks, almost a year and a half longer than normal durations.

Do Low-Income Workers Benefit From 401(k) Plans?

10 desember 2011
 • 401(k) plans – the main retirement savings vehicle for millions of workers – allow participants to save on a tax-deferred basis. This tax incentive is more valuable to workers in high-income families than workers in low-income families because they face higher marginal income tax rates. Not surprisingly, then, studies of the distributional effects of 401(k)s find that they mainly benefit high-income workers. However, these studies assume that employer contributions to 401(k)s do not affect the total compensation that each worker receives – that is, every worker “pays for” employer contributions in the form of lower wages. This brief challenges this assumption, testing whether employer contributions may actually increase total compensation for low-income workers, who may be more reluctant than high-income workers to accept wage reductions in exchange for retirement saving contributions...

Datoer for møter i høstens Pensjonsforum

02 september 2011
 • Følgende datoer er avsatt for møter i høstens Pensjonsforum: 23. eller 30. september, 21. eller 28. oktober, 18. eller 25. november,9. eller 16. desember. Av hensyn til innlederne er det avsatt to alternative datoer i forbindelse med hvert møte. Hvilken dato det aktuelle møtet vil avholdes og tema for møtet vil meddeles medlemmene i god tid før hvert møte. Eventuelle spørsmål knyttet til møtene i høstens Pensjonsforum kan rettes til

Dutch pension funds face serious challenges

23 august 2011
 • Second pillar pension funds, built up during employment and which supplement the basic state pension, are facing serious challenges in the Netherlands. Active and retired employees find themselves having to deal with the consequences of financial problems affecting the funds. Retired employees in particular want to have more say in managing the funds. Employers are in consultation with the unions about shifting responsibility for part of the pension risk to employees.

Dutch Pension Funds in Underfunding: Solving Generational Dilemmas

04 juli 2011
 • Pension funds in the Netherlands are facing their second solvency crisis within a period of six years. As most Dutch pension funds effectively are arrangements of intergenerational risk sharing, especially the larger sector pension funds, the necessary recovery process implies various generational dilemmas.

Den gylne middelvei

12 november 2010
 • I en ny rapport analyserer Jon Hippe og Pål Lillevold hvordan nye tjenestepensjonsprodukt mellom de tradisjonelle ytelses- og innskuddsordningene kan utformes i det norske tjenestepensjonsmarkedet. Rapporten beskriver mulige løsninger for en slik «hybrid-ordning», og kartlegger de virkningene dette kan ha for foretak og arbeidstakere. Rapporten analyserer både prinsipielle og praktiske sider ved utforming av hybride tjenestepensjonsordinger i privat sektor

Dårlig kunnskap om pensjon

22 oktober 2009
 • En undersøkelse foretatt av NAV viser at kunnskapen om pensjoner i befolkningen er lav. Undersøkelsen ble gjennomført blant personer over 45 år. Her kommer det fram at interessen for pensjon er relativt stor og økende med økende alder, men at det er store mangler i kunnskapen om pensjoner og pensjonssystemet.

Det kommer an på

26 september 2008
 • I et nytt notat spør Fafo-forsker Geir Velandom hvorfor en del fristilte statlige virksomheter har gått eller ønsker å gå ut av en offentlig tjenestepensjonsordning. Notatet presenterer og drøfter mulige årsaker og begrunnelser nærmere, og det legges særlig vekt på en overgang til innskuddspensjon. For arbeidstakerne innebærer en slik overgang både fordeler og ulemper, og i notatet drøftes disse nærmere.

Danmark

16 juli 2008
 • Det danske pensjonssystemet kan deles inn i tre hoveddeler: Det offentlige pensjonssystemet, arbeidsmarkedspensjonssystemet og private ordninger. Det offentlige pensjonssystemet er skattefinansiert, og består av et grunnbeløp, et inntektsbestemt tillegg og en supplerende pensjonsytelse til de dårligst stilte pensjonistene. Arbeidsmarkedspensjonssystemet er finansiert gjennom individuell innbetaling, og består av de lovbestemte ordningene ATP (arbeidsmarkedets tilleggspensjon) og SP (særlig pensjonsoppsparing), samt tjenestepensjonsordninger basert på avtaler mellom partene i arbeidslivet. Pensjonsalderen er 65 år for både menn og kvinner, satt ned fra 67 år i 2004. Pensjonsinntekt beskattes som annen skattepliktig inntekt i Danmark.
  Flere reformer ble gjennomført på 1990-tallet, med mål om å øke eldre arbeidstakeres deltakelse i arbeidslivet for å takle virkningene av en aldrende arbeidsstyrke. Personer som velger å vente med å gå av med etterlønn til senere enn fylte 62 år får en gradvis økende bonus, utbetalt ved fylte 65. Personer som velger å stå i jobb etter fylte 65 år får et ekstratillegg når pensjonen senere utbetales.