Skip to main content

Artikler som begynner med Y

Years-of-service Pension: Rare Arrangement in Europe
Years-of-service Pension: Rare Arrangement in Europe

27 april 2015
 • Pension types similar to the years-of-service pension that will be introduced in the forthcoming pension reform in Finland can be found in five European countries. In many respects, the criteria for the pension are similar, but there are also differences. Finland will be a forerunner when it comes to measuring the mental strain of work.

YS Stats konferanse: - Pensjon blir tema i oppgjøret

21 januar 2014
 • Jeg håper og tror at vi finner en løsning gjennom forhandlingsveien under vårens hovedoppgjør, men en av utfordringene kommer til å bli pensjon. Den offentlige tjenestepensjonen bygger ikke opp under arbeidslinja. Og unge har en lite forutsigbar pensjon å se frem til, sa Pål N. Arnesen da han åpnet YS Stats konferanse.

YS-forbund om uheldige sider ved AFP

08 oktober 2013
 • SSB har i dag lagt frem en økonomisk analyse (nr. 4/2013) som ser på «Effekter av AFP på sysselsetting blant eldre arbeidstakere». Den konkluderer med at flere går av med pensjon tidligere enn de ellers ville ha gjort. Analysen er interessant. Det som er en viktig presisering er samtidig at den ikke sier noe om hvor frivillig denne avgangen er, sier Inger Lise Rasmussen leder i YS-forbundet Negotia.

Ytelsespensjon: Eldre er ikke dyrere

26 september 2013
 • Bedrifter som har ytelsespensjon, bør ikke lenger argumentere med at eldre er dyre å ansette på grunn av pensjonskostnadene. Sissel Rødevand og Fredrik Haugen i Actecan, har utarbeidet en rapport om bakgrunnen for myten om at det er dyrt å ansette eldre.

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

04 april 2013
 • Det er stor interesse for analyser av utviklingen i sysselsetting og mottak av pensjoner etter pensjonsreformen som ble innført 1. januar 2011. I denne rapporten beskrives utviklingen i sysselsettingen blant eldre. Data om mottak av pensjoner forelå ikke da rapporten ble skrevet og dette aspektet vil først komme med i senere utgaver.

Yngre årskull – om levealderjustering, individuelle garantier,grunnlovsvern, samordningsfordeler og ´nullpensjonisterª

07 februar 2013
 • Hvordan skal grunnlovsvernet av opptjente rettigheter ivaretas for de som er født i 1959 og senere? Dette er et av spørsmålene som ikke er avklart etter pensjonsavtalen om offentlig tjenestepensjon fra 2009.

Ytelsesordninger - fra 5,6 millioner i 1991 til 3,3 medlemmer i 2006

15 oktober 2007
 • Storbritannia er et av landene i Europa der overgangen fra ytelsesordninger til innskuddsordninger er mest omfattende. Mens 5,6 millioner personer var medlem i en ytelsesordning i 1991, er dette redusert til 3,3 millioner i 2006. I følge "Occupational Pension Schemes Annual Report" som ble publisert nylig, er de samlede premiene som arbeidsgiver og arbeidstaker betaler til en tjenestepensjonsordninge, betydelig høyere i ytelsesordningene enn i innskuddsordningene. Samlet innbetaling til ytelsesordningene økte fra 16,8% i 2004 til 19,2% i 2006. Tilsvarende tall fra innskuddsordningene er 9,1% og 8,9%. I ytelsesordningene betaler arbeidstaker vel 25% av innbetalingene, mens tilsvarende for innskuddsordningene er vel 50%.

Ytelsesordningene opprettholdes, men overgang fra sluttlønn til gjennomsnittslønn

29 mai 2007
 • Ytelsesordningene er den klart dominerende typen tjenestepensjonsordning i Nederland. Også etter fallet i aksjemarkedet og dermed fallet i pensjonsfondenes "funding ratio" i begynnelsen av årtusenskiftet, er ytelsesordningene opprettholdt. Pensjonsfondenes reaksjon på dette fallet har vÊrt å endre fra sluttlønnsbaserte til gjennomsnittsbaserte ordninger. At ytelsesordningene overlever i så sterk grad i Nederland står i sterk kontrast til erfaringene i blant annet USA og Storbritannia. Dette fremkommer i et "Working paper" fra Center for retirement Research".

Ytelsesordninger under press i Europa

02 mai 2007
 • Flere store internasjonale konserner har endret eller har planer om å endre de tradisjonelle ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningene. Sist ute er den nederlandske elektronikkgiganten Philips, som signaliserer en overgang fra ytelse til innskudd for konsernets ansatte i Storbritannia og Tyskland. Konsernet begrunner endnringer med at ytelsesordninger ikke håndterer risiko på en effektiv måte, og at risikoen i innskuddsbaserte ordninger kan begrenses gjennom i hovedsak å investere i indeksrelaterte instrumenter.

  Den franske dekkprodusenten Michelin vurderer også å gå over fra ytelse til innskudd fra 2009. Opptjente rettigheter ved en eventuell overgang vil sikres, og den nye ordningen vil således gjelde for både nye og eksisterende arbeidstakere.