Skip to main content

2023

2023

AFP i privat sektor. Analyse av reformalternativer
AFP i privat sektor. Analyse av reformalternativer

21 desember 2023
 • LO og NHO gjennomførte i 2021 et utredningsarbeid som ga en skisse til modell for en reformert AFP-ordning. I denne rapporten har Statistisk sentralbyrå beskrevet ytterligere modellberegninger gjort på oppdrag for LO.

Arbeidsgruppe skal vurdere regelendringer for fripoliser

21 desember 2023
 • Regjeringen setter ned en arbeidsgruppe som skal vurdere regelendringer for bedre regulering av fripoliser og andre problemstillinger tilknyttet privat tjenestepensjon.

Sparing blant eldre
Sparing blant eldre

21 desember 2023
 • For de fleste eldre øker formuen fram mot uttak av alderspensjon. Etter hvert som yrkesinntektene faller, avtar også veksten i formuen. De som valgte å ta ut tidlig alderspensjon ser ut til å ha en noe svakere vekst enn de som ventet.

Regjeringen foreslår regler for ny AFP i offentlig sektor

15 desember 2023
 • Regjeringa fremmer i dag et lovforslag om ny avtalefesta pensjon (AFP) i offentlig sektor. Endringene vil ifølge regjeringen gjøre det enklere å kombinere pensjon og jobb.

Lovforslag som skal gjøre det mer lønnsomt å jobbe lenger for offentleg ansatte født 1954–1962

15 desember 2023
 • Regjeringa foreslår å endre loven slik at det skal lønne seg for offentleg ansatte som er født i årskulla 1954–1962 å arbeide lenger. I dag lønner det seg i liten grad for denne gruppa.

Meld. St. 6 (2023–2024) - Et forbedret pensjonssystem med en styrket sosial profil

15 desember 2023
 • I dag la regjeringen fram forslag til hvordan pensjonssystemets økonomiske og sosiale bærekraft skal sikres over tid.

Frokostseminar – statistikk om egen pensjonskonto
Frokostseminar – statistikk om egen pensjonskonto

08 desember 2023
 • Finans Norge inviterer til frokostseminar om egen pensjonskonto 16. januar. 

Pensjonsforum 1. desember 2023

30 november 2023
 • Vi varmet opp til Stortingsmeldinga om pensjon 1. desember. Mona Larsen fra det danske velferdsforskningsinstituttet ViVe presenterte sin rapport Ønske om tidligere tilbaketrækning, og ga oss et innblikk i de danske erfaringene med økte aldersgrenser og om ‘Arnes pensjon’. Deretter redegjorde Knut Røed fra Frischsenteret for yrkesvise forskjeller i livsinntekt, avgangsalder og pensjon, før Bjørn Heine Strand ga oss oppdatert kunnskap om variasjonen i helse og levealder og hva det kan bety for seniorenes arbeidsdeltakelse framover. 

The effects of an increase in the retirement age on health care costs: evidence from administrative data

30 november 2023
 • The paper use unique health record data that cover outpatient care and the associated costs to quantify the health care costs of a sizable increase in the retirement age in Germany.

The Impact of Health on Labor Supply near Retirement

30 november 2023
 • Estimates of how health affects employment vary considerably. The authors assess how different methods and health measures impact estimates of the impact of health on employment using a unified framework for the United States and England.

How Social Security Reform Affects Retirement and Pension Claiming

30 november 2023
 • A reform increasing the full retirement age (FRA) by one year leads to larger than expected delays in pension claiming and retirement, while making late claiming more lucrative leads to a smaller than expected delay in pension claiming.

Reforms of an early retirement pathway in Germany and their labor market effects

30 november 2023
 • The authors study causal effects of two early retirement reforms. Reform 1 increased normal retirement age stepwise from 60 to 63. Simultaneously, it became possible to use early retirement with benefit discounts. Reform 2 increased the age of early retirement stepwise from 60 to 63.